Trajnime

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

Trajnime

Trajnimet e stafit që do të përdor Sistemet dhe Softwaret janë një hallkë mjaft e rëndesishme e shërbimit tonë. Në të shumtën e rasteve stafet e institucioneve apo subjekteve private përballen për herë të parë me sisteme të informatizuara ndaj implementimi Sistemeve IT kërkon një trajnim thelbësor për të garantuar implementim sa më të shpejtë dhe mirpërdorim.

Projekte