SISP

SISP - Sistemi i Informacionit për Shëndetin Publik

SISP nuk është vetëm një program, ai është një sistem i tërë që prek çdo strukturë në një shërbim spitalor, ku në qendër është shërbimi ndaj pacientit.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

SISP është projekti i informatizimit të plotë të shërbimeve shëndetësore për Shëndetin Publik. Sistem SISP bën të mundur dixhitalizimin e shërbimeve të urgjencës, shërbimeve laboratorike e atyre imazherike. SISP synon të përmirësojë aksesin e kujdesit shëndetësor, dhënien e informacionit të domosdoshëm në mënyrë të saktë, të orientuar drejtë dhe në një format standart për të gjithë, sipas pavijoneve, shërbimeve e departamenteve, në mënyrë që niveli vendimmarrës të ketë informacionin e nevojshëm në kohën e duhur, të bazuar në evidencë.

SISP – është i pari dhe i vetmi program software në fushën e mjekësisë i realizuar në gjuhën shqipe, i cili integron të gjitha shërbimet që i ofrohen pacientit në një strukturë spitalore. Lejon shkëmbimin e informacionit mjekësor në shërbim të personelit mjekësor dhe të pacientit. Informatizimi i recepsioneve mundëson sistemimin e fluksit të pacientëve ambulatorë, duke ulur ndjeshëm nivelin e informalitetit në marrëdhëniet mjek-pacient, duke rritur ndjenjën e përgjegjshmërisë, si dhe duke rritur dokumentimin dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara ndaj pacientit.

Qëllimi i projektit SISP

Përfitimet e implementimit të SISP

Përfitimet nga implementimi dhe zbatimi i një sistemi të tillë janë për pacientët, ofruesit e shërbimeve dhe vendimmarrësit nga institucionet.

Përfitimet për pacientin:

Për ofruesit e shërbimit spitalor:

Për institucionin: