Sistem i Integruar për Administrimin e Aseteve

Çfar mund të bëjmë nëpërmjet SISTEM-it

Numri i madh i objekteve, si shkolla, kopshte, spitale, qendra shëndetësore, parqe, infrastrukturë rrugore etj, shtrirja në një sipërfaqe të madhe territoriale, gama e gjerë e problematikave me karakter infrastrukturore dhe administrativ që evidentohen gjatë kryerjes së shërbimit të mirëmbajtjes dhe inventarizimit të aseteve, e bën të domosdoshëm operimin mbi një bazë të dixhitalizuar të dhënash.

Kjo bazë të dhënash mund të shërbej për të rritur efiçencën, shpejtësinë dhe saktesinë në përdorimin apo perpunimin e informacionit, me qellim: rritjen e cilësisë së shërbimeve që ofrohen në këto objekte, menaxhimin në kohë reale të shërbimeve të mirëmbajtjes, inventarizimit të aseteve, si dhe formalizimin e proceseve administrative. Për këtë lind nevoja e administrimit të inventarit ekonomik, të shpërndarë nëpër objekte apo nëpër magazina.

ONI shpk ofron zgjidhje të automatizuara dhe të personalizuara në Teknologji Informacioni dhe Zhvillim Software për cdo sipërmarrje. ONI shpk in Tirana, Albania offers automated and personalized solutions in Information Technology & Software Development for every enterprise

SISTEMI është i përbërë nga këto module:

Pse të zgjedhim SISTEM-in:

Sistem i integruar për administrimin e dokumentave të arkivës dhe të protokollit:

Kompania ONI shpk ofron asistencë të plotë në inventarizimin e dokumentave, optimizimin e proceseve, skanim të dokumentave në fortmate të ndryshme nga A4 deri në formate A2 dhe A1, dhe vënie në shfrytëzim të plotë të programit ARKIVA.