Certifikimet

Fushat e Certifikimit

Informatizim, programim sistemesh në shëndetësi, instalim i rrjeteve kompjuterike, instalimi i rrjeteve në telekomunikacion dhe mirëmbajtja e tyre. Projektim, zbatim dhe mbikqyrje në ndërtimet civile dhe industriale, në ndërtimet e infrastrukturës rrugore, të ujësjellsave, impiante elektrike, telefoni, radiotelefoni,TV.

ISO 9001: 2015

Sistemi Menaxhimit te Cilësisë

ISO 22301: 2012

Sistemi i Menaxhimit të Vazhdimësisë së Aktiviteteve

ISO 99-PAS: 2012

Sistemi Menaxhimit te Integruar

ISO 14001: 2015

Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit

ISO 20000-1: 2018

Sistemi Menaxhimit te Sherbimeve

ISO 18001: 2007

Sistemi i Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurise ne Pune

ISO 27001: 2013

Sistemi Menaxhimit te Sigurise se Informacionit

ISO 45001: 2018

Sistemi i Menaxhimit të Shendetit dhe Sigurise ne Pune

ISO 55001: 2014

Sistemi Menaxhimit te Aseteve